Lĩnh vực hoạt động

•   Đầu tư và quản lý đầu tư
•   Chuyển giao tri thức và Chuyển giao công nghệ
•   Ươm tạo và thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ
•   Ươm tạo và đầu tư doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) và doanh nghiệp khởi nghiệp (startup)
•   Đào tạo và Tư vấn trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo
•   Xúc tiến đầu tư và quản lý quỹ

zalo
Đóng